Αρχεία Ιστολογίου

KOKOPELLI vs BAUMAUX


Codex Alimentarius

Kokopelli, ενάντια στην Baumaux, ή πώς να αποδείξεις, πως δεν είσαι ελέφαντας.

Αντιγράφω από τον δικτυακό τόπο http://curia.europa.eu/  που είναι ο δικτυακός τόπος του δικαστηρίου της Ε.Ε., και από το κείμενο απόφασης του δικαστηρίου της  C-59/11 υπόθεσης:

 Η διαφορά της κύριας δίκης και το προδικαστικό ερώτημα

21      Η Kokopelli είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία πωλεί σπόρους προς σπορά παλαιών ποικιλιών κηπευτικών και καλλωπιστικών φυτών βιολογικής καλλιέργειας και διαθέτει στα μέλη της ορισμένες κηπευτικές ποικιλίες που καλλιεργούνται ελάχιστα στη Γαλλία.

22      Η Baumaux δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και εμπορία σπόρων για σπορά τόσο καλλωπιστικών όσο και κηπευτικών φυτών. Η εν λόγω εταιρία άσκησε το 2005 αγωγή λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού κατά της Kokopelli, ζητώντας, μεταξύ άλλων, κατ’ αποκοπή αποζημίωση ύψους 50 000 ευρώ, καθώς και να παύσει η διαφήμιση των ποικιλιών που διέθετε στο εμπόριο.

23      Με απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2008, το tribunal de grande instance de Nancy υποχρέωσε την Kokopelli να καταβάλει αποζημίωση στη Baumaux για αθέμιτο ανταγωνισμό. Το δικαστήριο αυτό διαπίστωσε ότι η Kokopelli και η Baumaux δραστηριοποιούνταν στον τομέα των παλαιών ή σπάνιων σπόρων, διέθεταν στο εμπόριο, μεταξύ άλλων, 233 προϊόντα που ήταν παρόμοια ή πανομοιότυπα και απευθύνονταν στην ίδια πελατεία ερασιτεχνών κηπουρών, τελούσαν επομένως σε σχέση ανταγωνισμού. Έκρινε, ως εκ τούτου, ότι η Kokopelli, διαθέτοντας στο εμπόριο σπόρους για κηπευτικά φυτά που δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε στον γαλλικό κατάλογο ούτε στον κοινό κατάλογο περί ποικιλιών λαχανικών, προέβη σε πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού.

Στην παράγραφο 23 το Ευρωπαϊκό δικαστήριο μας εξηγεί πως όποιος πουλά σπόρους οι οποίοι δεν έχουν καταγραφεί από τους γραφειοκράτες των Βρυξελλών  είναι ψιλοπαράνομος. Ότι δεν είναι καταγραμμένο δεν υπάρχει, και δεν πρέπει να πωλείται σύμφωνα με την ΕΕ.

24      Η Kokopelli άσκησε έφεση ενώπιον του cour d’appel de Nancy.

25      Υπό τις συνθήκες αυτές, το cour d’appel de Nancy αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο των Ε.Κ. το εξής προδικαστικό ερώτημα:

«Είναι σύμφωνες με τα δικαιώματα και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της ελεύθερης ασκήσεως οικονομικής δραστηριότητας, της αναλογικότητας, της ισότητας ή της απαγορεύσεως διακρίσεων, της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, και με τις απορρέουσες από την [Tirpaa] δεσμεύσεις οι οδηγίες 98/95/ΕΚ, 2002/53/ΕΚ και 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου και 2009/145 της Επιτροπής καθόσον επιβάλλουν περιορισμούς στην παραγωγή και εμπορία παλαιών σπόρων και φυτικών ειδών;»

Αντιγράφω:

41      Εν προκειμένω, πρέπει να εξεταστεί αν το σύστημα αποδοχής των ποικιλιών σπόρων προς σπορά κηπευτικών που προβλέπουν οι οδηγίες 2002/55 και 2009/145 παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας. Συγκεκριμένα, το άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 2002/55 περιορίζει την πιστοποίηση, τον έλεγχο ως τυποποιημένων σπόρων και την εμπορία των σπόρων κηπευτικών σε εκείνους τους σπόρους η ποικιλία των οποίων είναι επισήμως αποδεκτή σε ένα τουλάχιστον κράτος μέλος. Όμως, για να γίνει αποδεκτή η ποικιλία και να καταχωριστεί στους επίσημους καταλόγους, δυνάμει του άρθρου 4, παράγραφος 1, της οδηγίας αυτής, πρέπει να είναι σαφώς διακρινόμενη, σταθερή και επαρκώς ομοιόμορφη.

42      Η Kokopelli προβάλλει ότι αδυνατεί να διαθέσει στο εμπόριο τους σπόρους «παλαιών» ποικιλιών κηπευτικών διότι αυτοί, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών τους, δεν πληρούν τα κριτήρια της διάκρισης, της σταθερότητας και της ομοιομορφίας, και αποκλείονται έτσι αδικαιολόγητα από τους επίσημους καταλόγους.

Εδώ η Kokopelli (42) προβάλλει σε απλά ελληνικά την αιτιολογία ότι ο κάθε γεωργός ή κηπουρός που έχει κληρονομήσει κάποιους σπόρους από τον παππού του αδυνατεί να πάει στις Βρυξέλλες στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού ώστε να «κατοχυρώσει» την ύπαρξη των σπόρων και να γραφτούν στους επίσημους καταλόγους.

Εξάλλου  οι μη  G.M (γενετικά τροποποιημένοι) σπόροι δεν διακρίνονται για σταθερότητα και ομοιομορφία, μάλλον  Codex Alimentarius κρύβεται πίσω από τις λέξεις.

Πάλι φροντίζουν για εμάς χωρίς εμάς.

Και συνεχίζει το δικαστήριο:

53      Συναφώς, πρέπει να τονιστεί ότι, για να εξασφαλιστεί η αύξηση της παραγωγικότητας στις καλλιέργειες, οι σπόροι που διατίθενται στην εσωτερική αγορά πρέπει να παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις για τη βέλτιστη χρήση των γεωργικών πόρων.

Δηλαδή αν η πορτοκαλιά  που έχω στον κήπο μου δεν εξασφαλίζει τα ποιοτικά standard  των γραφειοκρατών θα πέσει στον  νεοταξικό Καιάδα.

54      Στο πλαίσιο αυτό, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι ο νομοθέτης της Ένωσης θεώρησε ότι το σύστημα αποδοχής δυνάμει της οδηγίας 2002/55 ήταν αναγκαίο ώστε οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων να επιτυγχάνουν αξιόπιστη παραγωγικότητα και ποιότητα όσον αφορά την απόδοση.

55      Συγκεκριμένα, πρώτον, το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2002/55 απαιτεί η ποικιλία κηπευτικών να διακρίνεται, δηλαδή, ανεξάρτητα από την προέλευσή της, τεχνητή ή φυσική, από την αρχική ποικιλία από την οποία δημιουργήθηκε, να διαφοροποιείται εμφανώς λόγω ενός ή περισσοτέρων σημαντικών χαρακτηριστικών από κάθε άλλη ποικιλία γνωστή στην Ένωση. Έτσι, ο διακριτός αυτός χαρακτήρας παρέχει στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων τις απαραίτητες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των διαφόρων σπόρων και τους επιτρέπει να επιλέξουν εξασφαλίζοντάς τους τη βέλτιστη απόδοση.

Εδώ ο νομοθέτης απαιτεί και επιβάλει.

Απαιτεί και επιβάλλει τον τρόπο και το είδος που ο κάθε γεωργός θα σπείρει και θα δουλέψει.

Παραγωγικότητα και πάλι παραγωγικότητα. ‘Όποιο φυτό δεν είναι παραγωγικό στον Καιάδα. 

Αλήθεια τόσα χρόνια πως ζούσαμε χωρίς τις οδηγίες της Ε.Ε. Χωρίς τρελές αγελάδες, χωρίς γρίπη των χοίρων , των πουλερικών, χωρίς μεταλλαγμένα, κλπ, κλπ.

Όποιος ενδιαφέρεται για την τελική απόφαση ας συνεχίσει να ψάχνει.

Σκοπός αυτού του άρθρου δεν ήταν μόνο να καταδείξει την μάχη ανάμεσα στην βιοποικιλότητα και στο λόμπι των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων, ή στον έλεγχο που προσπαθούν να μας επιβάλουν μέσω των τροφίμων, αλλά  ούτε και να δείξει με ποιον τρόπο οι  λομπίστες γραφειοκράτες εννοούν την πράσινη αειφόρο ανάπτυξη, τα λεγόμενα Πράσινα  Άλογα αλλά:

Να προβάλει με λίγο ποιό καθαρά τον τρόπο που σκέπτονται και ενεργούν εκεί στις Βρυξέλλες.

Όσο για όλους εμάς;

Είμαστε δεινόσαυροι, είδος προς εξαφάνιση.

Όλα όσα ξέραμε, όλα όσα πιστεύαμε δεν έχουν καμιά θέση στην Νέα Εποχή.

© HeadWaiter 

Advertisements

Η ΜΟΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἀκόμα θυμᾶμαι τὴν Τίνα στὴν προσπάθειά της νὰ πεζοδρομήσει τὴν Πανεπιστημίου.

Ἴσως νὰ εἶχε ἄδικο, ἴσως καὶ δίκιο. Δὲν ἔχει σημασία.

Ἐκεῖνο ποὺ μετράει, γιὰ μένα, ἦταν ὅτι καὶ αὐτὴ ἦταν μιὰ κίνηση ἀντιπερισπασμοῦ.

Ἔδειξε ὅτι ἁπλὰ ἀποπροσανατόλιζε τὸν κόσμο.

Ἀφορμὴ γιὰ αὐτήν μου τὴν σκέψη ἦταν οἱ πατάτες Νάξου ἀπὸ τὸν Βασιλόπουλο

Ἀπαγορεύεται ἡ φύτευση κ. Παπακωνσταντίνου.

Δηλαδὴ νὰ μὴν μολυνθεῖ τὸ περιβάλλον ἀλλὰ τὸ στομάχι μου;

Πᾶμε νὰ γ@μήσουμε ἕνα προϊὸν Ἑλληνικὸ ὅπως ἡ πατάτα Νάξου, μὲ τί;

Codex Alimentarius, Κώδικας Τροφίμων στὰ Ἑλληνικὰ

Μάλιστα κ Παπακωνσταντίνου.

Ἐγὼ θὰ κλείνω τὴν βρύση ὅταν ξυρίζομαι καὶ ἐσὺ θὰ μὲ ταΐζεις ὅτι μεταλλαγμένο σκουπίδι προσφέρει ἡ ἀγορά.

Καὶ ξέρετε κάτι Κ. Παπακωνσταντίνου.

Δὲν μὲ ἐνοχλεῖ τόσο τὸ σκουπίδι ποὺ θὰ φάω.

Μὲ ἐνοχλεῖ τὸ μονοπώλιο στὴν ἀγορά.

Τὰ GM foods (genetically-modified foods, γενετικὰ τροποποιημένα τρόφιμα) δημιουργοῦν μονοπώλιο στὴν ἀγορά.

Ὁ ἀγρότης δὲν μπορεῖ νὰ ξαναχρησιμοποιήσει σπόρο ἀπὸ τὸ ἴδιο προϊόν του γιὰ τὴν ἑπόμενη χρονιά. Αὐτὸ ἀποτελεῖ περιουσία τῆς Ἑταιρείας.

Οι ἑταιρεῖες μὲ πατέντες κατοχυρώνουν τὸ φαγητό μας.

Δηλαδὴ ἡ τάδε ποικιλία ρύζι, ἢ σόγιας, καλαμπόκι, κλπ ἔχουν κατοχυρωθεῖ μέσῳ τῆς πατέντας σὰν περιουσία τῆς Monsanto π.χ. καὶ σὲ συνεργασία μὲ τὸ Codex Alimentarius σὲ λίγα χρόνια, δὲν εἶναι ὑπερβολή, θὰ μᾶς ἀπαγορέψουν ἀκόμα καὶ τὸν κῆπο μας νὰ καλλιεργοῦμε.

Γνωρίζουμε τὸν οἰκονομικὸ ἐφιάλτη, τὴν οἰκονομικὴ σκλαβιά.

Μᾶς περιμένει καὶ ὁ Διατροφικός.

Καλὴ λευτεριὰ πατριῶτες.

(c) HeadWaiter

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Κατεβαίνουμε στον πολιτικό στίβο, κατεβαίνουμε στις εκλογές.

WordPress ΣΕ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΑ

ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ "THE POLYTONIC PROJECT"

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΩΡΑ !

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ: Καμιά αλλαγή του συντάγματος χωρίς δημοψήφισμα ! ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ, το πλήθος μας.

Αέναη κίνηση

Για την αυτονομία και τη χειραφέτηση

Τοπία

του Μυαλού κ της Ψυχής

ΠΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

...γελοίος γράφων...

Διασταυρούμενα πυρά

εναλλακτικός τίτλος: ΦΥΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ - σχόλια και πληροφορίες για την κοινωνική και πολιτική ζωή στην Ελλάδα + εκπαιδευτικό υλικό. Oι συνεχείς αλλαγές θα είναι ο κανόνας σ' αυτό το blog επειδή 1. τίποτε δεν είναι τέλειο και 2. στόχος είναι η συνεχής βελτίωση

Κάδος Ανατύπωσης

Ανάλεκτα του Διαδικτύου

PROJECT ANTISYSTEM

NEWS,MUSIC, SERIES, AND MORE

Crystalia Patouli --------

H ζωή δεν είναι αυτή πoυ έζησε κανείς, αλλά αυτή πoυ θυμάται και όπως τη θυμάται για να την αφηγηθεί. Gabriel García Márquez

Λαϊκιστής

"Οι καιροί ου μενετοί" Θουκυδίδης

Το μαμούνι που μιλάει

Πες-πες κάτι θα μείνει

The Late Blog

"It is never too late to be , what you might have been "

ΕΠΙΓΟΝΟΣ

Ελεύθερος άνθρωπος, ελεύθερη σκέψη.

για την Ιστορια...

Θέματα -Πηγές-Σκέψεις-Τεχνικές & εργαλεία για τη διδασκαλία της

Τα Κακώς Κείμενα

Ο ΛΟΓΟΣ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΕΧΕΙ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ // www.kakoskeimena.net

λογομνήμων...

κατ' ευφημισμόν

Referendums For Greece

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

Θραξ Αναρμόδιος

αναρμοδίως επί παντός

XOYNTAPA

ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΚΡΑΤΟΣ !

sterianizali.wordpress.com/

καΤά Λάθος σΤεριανός. καΤά πάθος ζαΛισμένος.

kospanti

Ιστορίες ενός τσακισμένου μυαλού ...

Αναγεννημένη

"Και το ξερό κεφάλι μου μυαλό ποτέ δε βάζει, όσο τα πόδια μου βαστούν, στο δρόμο θα με βγάζει"

Ο άνθρωπος του μετρό

Γιατί πάντα κάποιος πρέπει να κάθεται και να παρατηρεί τους άλλους...

Lagrimas de oro

Δάκρυα από χρυσό

Βίκυ Παπαπροδρόμου: ό,τι πολύ αγάπησα (ποίηση, πεζογραφία & μουσική)

Μ' αρέσουν τα ποιήματα που ζουν στο δρόμο, έξω απ' τα βιβλία: αυτά που τουρτουρίζουν στις γωνιές κι όλο καπνίζουν σαν φουγάρα· που αναβοσβήνουν, μες στη νύχτα, σαν Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια... [Νίκος Χουλιαράς]

Διαβούλευση Πολιτών

Ιστοσελίδα ενημέρωσης, διαβούλευσης, έρευνας, αρθρογραφίας.

απέραντο γαλάζιο

"το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή..."

Stop Alimentarius

Ενημερώσου για τον κώδικα διατροφής και προστάτευσε τον εαυτό σου αλλά και τους γύρω σου

Love Your Thoughts

...οργασμός σκέψης

αἰέν ἀριστεύειν

Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις

ΨΙΘΥΡΟΙ

ψίθυροι του κόσμου

Dimitris Manousakis

A great WordPress.com site

Απ'όλα (με sos)

Εδώ δεν πουλάμε σουβλάκια

ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ , ΚΑΡΙΚΑΤΟΥΡΕΣ, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

Yannis Ioannou,cartoonist

cartoons and satyrical comics ,Yannis Ioannou

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Θέματα και αναθέματα...

Χειμωνιάτικη Λιακάδα

Σκέψεις, απόψεις, προβληματισμοί και συναισθήματα. Στοχασμοί που ρίχτηκαν στο διαδίκτυο σαν μπουκάλια στο πέλαγος …

womaneveryday

με σκέψη για όλα-σχεδόν

Derveniotis's Weblog

Drawing the Line

Αρέσει σε %d bloggers: